Kuis PG - Tinjauan Molekul

Anda belum login


Perhatikan struktur lewis berikut:Notasi VSEPR untuk senyawa di atas adalah ....

AX3E
AX2E
AX2
AX3E2
AX3

RAGU
Tandai jika masih ragu!
Jawaban Anda: